Εκδόσεις: Как зарегистрировать ИПИтак, Вы хотите заняться собственным бизнесом и решили зарегистрироваться Индивидуальным Предпринимателем (далее ИП). Убеждены, Вы стоите перед простым выбором – самостоятельно пройти государственную регистрацию индивидуального предпринимателя или с помощью некой юридической компании.

На портале «ЯвТеме.ру» Вы можете досконально ознакомиться со всеми тонкостями процедуры регистрации физического лица в качестве ИП.

Зарегистрировать ИП самому совсем несложно, поэтому специалисты «ЯвТеме.ру» предлагают Вам сделать это «вручную» и, как говорится, «на своей шкуре» испытать все прелести общения с государственными регистрирующими органами. Поверьте, Вам это будет очень полезно в Вашем дальнейшем бизнесе, ведь Вы создаете его не на день-два. С помощью наших рекомендаций Вы откроете ИП без нервотрепки и лишней траты денег.

Ниже мы представляем Вашему вниманию самый подробный список действий, которые необходимо совершить для успешной регистрации ИП. Здесь Вы найдете всю нужную и эксклюзивную информацию, подготовленную для Вас ведущими специалистами в этой области в России. Также, сможете ознакомиться, заполнить и распечатать все бланки заявлений и формы для открытия ИП, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.

1. Перед началом подготовки документов для регистрации ИП Вы должны:

 • Подготовить паспортные данные самого ИП;
 • Выбрать виды экономической деятельности ОКВЭД (это то, чем будет заниматься ИП);
 • Выбрать систему налогообложения (общая или упрощенная).

2. Далее, необходимо заполнение заявления для регистрации ИП по форме Р21001

После заполнения заявление не следует подписывать и прошивать!

3. Копирование паспорта для регистрации ИП.

Необходимо сделать копии всех заполненных листов паспорта и  прошить их. Далее следует наклеить бумажку на сшивку, и на ней написать: «Прошито и пронумеровано …(количество листов) листов» и распишитесь, так, чтобы часть росписи была на бумажке, часть на листе.

4. Заверение подписи на заявлении (Форма Р21001) у нотариуса при регистрации ИП.

В случае если Вы не сможете лично посетить Налоговую и сдать туда документы на регистрацию ИП, то Вам необходимо посетить нотариуса, для того, чтобы заверить Ваше заявление и паспорт. Ориентировочная стоимость этой процедуры – от 300 до 1000 рублей, в зависимости от расценок нотариуса. Вам потребуется ваш паспорт, заявление и ваше личное присутствие.
 Если в дальнейшем Вы планируете отправить по почте в Налоговую инспекцию документы по регистрации ИП, то у нотариуса следует заверить также и копию Вашего паспорта.

5. Госпошлина за регистрацию Физического лица в качестве ИП.

Следующий шаг – оплата государственной пошлины 800 рублей за регистрацию ИП в кассе любого отделения Сбербанка России или любого коммерческого банка, принимающего подобные платежи.Вам нужно будет только узнать реквизиты Вашей налоговой, куда будете сдавать в дальнейшем весь пакет документов. Стоит отметить, что в случае если отделение банка находится в том же районе, что и Ваша налоговая, то реквизиты у операциониста Банкамогут быть под рукой.

6. Порядок подачи документов для регистрации ИП.

Вам необходимо приехать в Налоговую инспекцию по месту прописки и сдать документы. В каждом городе России - свои Налоговые, которые принимают документы на регистрацию. Если Вы прописаны в Москве, то ехать нужно лишь в одну инспекцию. В столице документы на регистрацию ИП принимает только Межрайонная ИФНС России № 46 (см. пункт 10).
Вам необходимо предъявить сотруднику налоговой инспекции следующие документы:

 • Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенное нотариусом;
 • Копию паспорта заявителя;
 • Паспорт заявителя;
 • Квитанцию об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию;
 • Заявление о применении упрощенной системы налогообложения, если Вы вабрали таковую.

Приняв документы сотрудник налоговой инспекции обязан выдать Вам расписку в получении документов и сообщить, в какой день можно будет получить готовые документы.
В случае если документы сдаете не Вы, а человек по доверенности (за ИП можно сдавать документы в налоговую по генеральной доверенности сделанной нотариусом или по обычной доверенности, в простой письменной форме), сотрудник налоговой инспекции принимает документы, но расписку в получении документов сдающему документы лицу не выдает. Расписка направляется Вам по почте.
Можно отправить документы по почте с описью вложения или подать документы в почтовое окно регистрирующего органа. При подаче документов в почтовое окно в налоговой заполняется расписка в 2-х экземплярах, один из которых выдается доверенному лицу с отметкой о принятии. И зарегистрированные документы приходят на домашний адрес индивидуального предпринимателя.

7. Получение документов при открытии ИП.

При регистрации Индивидуальному Предпринимателю присваивается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
В соответствии с действующим законодательством регистрация в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в течение 5 рабочих дней.
В день, названный при сдаче документов сотрудником налоговой инспекции, Вы можете приехать за документами. При себе Вам необходимо иметь паспорт и расписку о сдаче документов.
Сотрудник Налоговой инспекции обязан выдать Вам следующие документы:

 • Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
 • Выписку из государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
 • Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту его жительства (или Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе).

8. Изготовление печати.

Законами Российской Федерации обязанность Индивидуального Предпринимателя (ИП) иметь печать не предусмотрена. Поэтому  предполагается, что печать для ИП вовсе не обязательна.

Но есть  момент, когда наличие таковой печати у ИП обязательно: в случае, если ИП осуществляет наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению.

В предпринимательской деятельности ИП встречаются некоторые ситуации, когда печать все-таки мы рекомендуем иметь, например:

 • При работе через расчетный счет, ИП лучше иметь печать, чтоб в банке было меньше придирок к росписи ИП.
 • Некоторые компании (крупные) в договорах требуют наличие печати у ИП.
 • Встречаются покупатели, которые не знают, что для ИП печать не обязательна, и чтоб избежать лишних споров, лучше ИП иметь печать.

 

Требования к печати:

 • На печати Индивидуального Предпринимателя может быть всё, что угодно, кроме двухглавого орла (герба Российской Федерации).
 • Обязательно на печати необходимо указать Фамилию Имя и Отчество и слова Индивидуальный Предприниматель (ИП), ИНН или ОГРНИП.

Регистрировать Печать ИП нигде не требуется, в связи с этим печатей у ИП может быть сколько угодно. Стоимость изготовления печати начинается от 200 рублей. Изготовить печать и подобрать оснастку онлайн>>

9. Регистрация в Фондах при открытии ИП.

Индивидуальному предпринимателю нетнеобходимости регистрироваться самостоятельно в Пенсионном Фонде (ПФ) и Фонде Обязательного Медицинского Страхования (ФОМС). Это обязанность ИФНС при регистрации Индивидуального Предпринимателя. Извещения о регистрации в Фондах должны прийти по почте на Ваш адрес прописки. Если в течении месяца Вы не получили по почте Извещения, придётся получать в своих отделениях этих фондов самому.
Если после государственной регистрации, Вы будете нанимать сотрудников в рамках трудового договора, то Вам придется вставать на учет в ПФР и ФСС, ФОМС как работодателю и самостоятельно подавать заявление о регистрации в вышеуказанных органах.

10. Схема проезда в Межрайонную ИФНС №46 города Москвы, Адрес: Москва, Походный пр-д, 3, тел. +7 (495) 585-09-19

          

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, связанные с процедурой регистрации ИП, мы может на них ответить, для этого вам нужно отправить нам свой вопрос по адресу info@ivteme.ru.


Поделиться

Комментарии (15)


Βαθμολογία

Ο χρήστης παρακαλείται

38 99 10
13 30 0
12 5 0
10 43 26
10 6 1 Prisyazhnuk's Group. Investment management
9 23 74
9 16 10
9 10 0 Meridian Tur
8 8 18 Sberbank
7 10 0 EnergoKapital

Αδύναμος

12 1 17 Fakel insurance company
12 3 11
10 9 52
10 1 8
9 2 11 Raiffeisenbank
8 0 7 Rosgosstrakh
8 0 7 Tinkoff Credit Systems
6 0 3 Guta insurance company
4 0 7 Renessans Kredit
4 0 4

Ψηφοφορία

Έχετε αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Lugansk, ως μια νέα κατάσταση στον παγκόσμιο χάρτη;
Яндекс.Метрика