Ivteme.ru Lietotāja līgums

 

1. Lietotāja vienošanās priekšmets

1.1. Dotā Lietotāja vienošanās („LV”) priekšmets ir attiecības starp SIA „Sait Saitov” (galvenais valsts reģistrācijas numurs 1107746589581, Krievija, 105062, Maskava, Pokrovkas iela 43, ēka Nr. 3, 21. ofiss),  turpmāk „Sait Saitov”, kas ir interneta tīklā pēc adreses http://www.ivteme.ru izvietotā interneta pakalpojuma tiesību īpašnieks (turpmāk „Interneta pakalpojums”, tāpat arī „Pakalpojums”), un Jums (interneta tīkla lietotāju), turpmāk „Lietotājs”, sakarā ar interneta pakalpojuma un tajā izvietoto pakalpojumu lietošanu (turpmāk „IvTeme.ru pakalpojumi”). Izmantojot IvTeme.ru Pakalpojumus, Lietotājs apņemas ievērot nosacījumus, kas ir aprakstīti dotajā Lietotāja vienošanā. Noteiktu IvTeme.ru pakalpojumu izmantošanu var regulēt atsevišķi nosacījumi, kas ir piemērojami dotajam Pakalpojumam („Pakalpojuma lietotāja vienošanās”), kuri tāpat skaitās dotās LV daļa. Lietotāja vienošanās var tikt mainīta IvTeme.ru bez jebkādas īpašas paziņošanas.

1.2. Lietotāja vienošanās regulē visu IvTeme.ru Pakalpojumu lietošanas kārtību. Dotās Lietotāja vienošanās noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem, kas ir reģistrējušies ar interneta pakalpojuma starpniecību, vai kas ir sākuši izmantot jebkuru no IvTeme.ru pakalpojumiem.

2. Pakalpojumu apraksts

2.1. IvTeme.ru nodrošina pieeju interneta pakalpojumu kompleksam, kas iekļauj dažādus komunikāciju Pakalpojumus, preču un pakalpojumu Pakalpojumus, izklaides Pakalpojumus, informācijas satura projektus, kas ir pieejami ar personālā datora un dažādu mobilo ierīču starpniecību, gan ar to, kas eksistē šobrīd, gan ar to, kas tiks izstrādāti nākotnē (IvTeme.ru Pakalpojumi).

2.2. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka IvTeme.ru Pakalpojumi var saturēt reklāmu un, ka dotās reklāmas esamība ir neatņemams IvTeme.ru Pakalpojumu lietošanas nosacījums. Tāpat Lietotājs saprot un piekrīt tam, ka IvTeme.ru Pakalpojumi var saturēt ziņojumus no IvTeme.ru, kā piemēram, IvTeme.ru dienesta paziņojumus, automātiskus ziņojumus un ziņu sūtījumus.

2.3. Visi IvTeme.ru Pakalpojumi tiek sniegti „kādi tie ir”. IvTeme.ru neuzņemas nekādu atbildību par jebkuru Lietotāja datu, kā arī Lietotāja uzstādījumu aizturi, dzēšanu, nepiegādāšanu vai nespēju ielādēt, kā arī nenes atbildību par jebkura pakalpojuma atbilstību Lietotāja mērķiem. Visus jautājumus, kas attiecas uz pieejas tiesību nodrošināšanu interneta tīklam, attiecīgas iekārtas un programmas produktu pirkšanu un iestatīšanu, Lietotājs risina patstāvīgi, un tie neietilpst dotās Lietotāja vienošanās darbībā.

2.4. Lietotājs piekrīt tam, ka IvTeme.ru var veikt nepersonisko statistisko datu vākšanu par IvTeme.ru Lietotāju Pakalpojumiem.

3. Lietotāja vienošanās stāšanās spēkā

3.1. Dotā Lietotāju vienošanās, kā arī dotās Lietotāju vienošanās izmaiņas un papildinājumi, stājas spēkā ar tās publicēšanas pēc adreses http://IvTeme.ru/pages/agreement.html brīdi. Lietotāja vienošanās ar Lietotāja vienošanās nosacījumiem izpaužas lauka „Es pieņemu lietotāja vienošanās nosacījumus” atķeksēšanas un pogas „Piereģistrēties” nospiešanas, jebkura IvTeme.ru pakalpojuma reģistrēšanas, vai faktiska IvTeme.ru pakalpojumu lietošanas formā.

3.2. Lietotājs ir tiesīgs atteikties no LV izmaiņu un papildinājumu pieņemšanas, ko veic IvTeme.ru, kas nozīmē Lietotāja atteikšanos no IvTeme.ru Pakalpojumu izmantošanas.

4. Lietotāja saistības reģistrējoties interneta pakalpojuma ietvaros

4.1. Lai izmantotu IvTeme.ru Pakalpojumus, Lietotājam nepieciešams veikt sekojošu reģistrācijas procedūru:

4.1.1. Aizpildīt reģistrācijas formu IvTeme.ru Pakalpojumos;

4.1.2. Piekrist dotā LV nosacījumiem veidā, kas ir aprakstīts augstāk 3. sadaļā. Turklāt IvTeme.ru nekādā veidā nepārbauda Lietotāja sniegto informāciju (ja tikai kāda atsevišķa Pakalpojuma nodrošināšana neparedz pretējo) un nenes atbildību jebkādu trešo personu priekšā par šādas informācijas precizitāti un ticamību, neizskata Lietotāja sniegto informāciju kā personīgos datus, kuri tiek speciāli aizsargāti atbilstoši 2006. gada 27. jūlija Federālajam likumam Nr. 152-ФЗ „Par personīgajiem datiem”; turklāt, ar šo Lietotājs piekrīt Lietotāja reģistrācijas datu apstrādei un nodošanai jebkurām trešajām personām gadījumā, ja tas ir nepieciešams Lietotāja nodrošināšanai ar jebkuru IvTeme.ru Pakalpojumu. Lietotājs apņemas neizvietot fotogrāfijas, elektroniskā pasta adreses un citu pārējo Lietotāju vai jebkuru citu trešo personu personīgo informāciju IvTeme.ru Pakalpojumos bez to piekrišanas šādai darbībai.

4.2. Pabeidzot reģistrācijas procesu, Lietotājs saņem uzskaites ieraksta lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu IvTeme.ru Pakalpojumiem. Lietotājs personīgi nes atbildību par sava lietotājvārda un paroles drošību, kā arī pilnu atbildību par visām darbībām, ko Lietotājs veiks IvTeme.ru Pakalpojumu lietošanas procesā.

4.3. Lietotājs piekrīt tam, ka IvTeme.ru ir tiesības ievākt un uzglabāt Lietotāja reģistrācijas datus (ja tādi tiek saņemti) Interneta pakalpojuma ietvaros ar mērķi izpildīt dotās Lietotāja vienošanās noteikumus.

4.4. Lietotājs apņemas: • nekavējoties informēt IvTeme.ru par jebkuru Lietotāja neatļautu savas paroles vai uzskaites ieraksta izmantošanu vai jebkādu citu drošības pārkāpumu;

4.5. Jebkuru IvTeme.ru Pakalpojumu Lietotāja paroli var atjaunot tikai precīzas, pareizas un pilnīgas informācijas norādīšanas gadījumā, kas tika norādīta uzskaites ieraksta reģistrācijā. Ja Lietotājs neievēro precīzus, pareizus un pilnīgus reģistrācijas informācijas norādījumus, IvTeme.ru Atbalsta dienests nepieciešamības gadījumā nevarēs atjaunot paroli. IvTeme.ru iesaka sargāt paroli un aizpildīt IvTeme.ru Pakalpojumu reģistrācijas formu precīzi, pareizi un pilnīgi.

5. Reģistrēta lietotāja uzvedības noteikumi

5.1. Lietotājs nes pilnu atbildību par visu informāciju, dotajiem tekstiem, programmām, mūziku, skaņām, fotogrāfijām, grafiku, video, ziņojumiem un citiem materiāliem (turpmāk "Materiāli"), kas ir publiski publicēti un/vai nodoti ar IvTeme.ru Pakalpojumu palīdzību. Tas nozīmē, ka Lietotājs, nevis IvTeme.ru, pilnībā atbild par visiem materiāliem, ko Lietotājs ielādē, nosūta, saņem, nodod vai kādā citā veidā padara pieejamus ar IvTeme.ru Pakalpojumu palīdzību. IvTeme.ru nekontrolē materiālus, kas tiek nodoti ar IvTeme.ru Pakalpojumu palīdzību, sekojoši, nesniedz garantiju par šo materiālu precizitāti, pilnīgumu un kvalitāti. Lietotājs apzinās, ka izmantojot dažus no IvTeme.ru Pakalpojumiem, viņš var ieraudzīt materiālus, kas viņam šķitīs apvainojoši, nepatiesi vai strīdīgi, turklāt, Lietotājs apzinās, ka atbildību par šādu materiālu izvietošanu nes tos izvietojušais Lietotājs, nevis IvTeme.ru.

5.2. Lietotājs piekrīt neizmantot IvTeme.ru Pakalpojumus:

5.2.1. materiālu, kas ir nelikumīgi, kaitīgi, draudoši, tikumību apvainojoši, apmelojoši, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības pārkāpjoši, naidu un/vai diskrimināciju propagandējoši pēc rases, etniskām, dzimuma, sociālām pazīmēm, kā arī pārkāpj interneta vidē pieņemtās komunicēšanās normas un ētiku, vai apgrūtina citu Lietotāju darbu ar IvTeme.ru Pakalpojumiem, ielādēšanai, nosūtīšanai, nodošanai vai jebkura cita veida publicēšanai;

5.2.2. nepilngadīgo personu tiesību pārkāpšanai un/vai to kaitēšanai jebkurā veidā, tai skaitā morālā;

5.2.3. dažādu minoritāšu tiesību apspiešanai;

5.2.4. sevis izdošanai par citu cilvēku vai organizācijas un/vai savienības pārstāvi, tai skaitā par IvTeme.ru Atbalsta dienestu, IvTeme.ru darbiniekiem, par forumu moderatoriem, kā arī maldināšanai;

5.2.5. materiālu, kurus Lietotājam pēc likuma vai saskaņā ar kādu vienošanos ar trešajām personām nav tiesību padarīt pieejamus, ielādēšanai, nosūtīšanai, nodošanai vai jebkura cita veida publicēšanai;

5.2.6. materiālu, kas pārkāpj jebkuras trešo personu tiesības, tai skaitā tiesības uz preču zīmēm (apkalpošanas zīmēm), komercnoslēpumu un/vai jebkuru citu trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, ielādēšanai, nosūtīšanai, nodošanai vai jebkura cita veida publicēšanai;

5.2.7. speciālā veidā neatļautas reklāmas informācijas, tai skaitā masu, nesankcionētas un/vai saņēmēju negaidītas informācijas, nepieprasītu reklāmas sūtījumu, tai skaitā sūtīšanas ar lielu atkārošanās skaitu uz vienu pasta adresi („Spams”), kā arī vairākkārtīgu ar adresātu nesaskaņotu vēstuļu sūtīšanu, ielādēšanai, nosūtīšanai, nodošanai vai jebkura cita veida publicēšanai;

5.2.8. jebkuru materiālu, kas satur vīrusus vai citus datora kodus, datnes vai programmas, kas ir paredzētas jebkuras datora vai telekomunikāciju iekārtas vai programmu funkcionalitātes pārkāpšanai, iznīcināšanai vai ierobežošanai, nesankcionētas pieejas datorsistēmām, iekārtai vai trešo personu datiem, kā arī materiālu, kas satur sērijas numurus komerciāliem programmu produktiem un programmas to ģenerēšanai, lietotājvārdus, paroles un citus līdzekļus nesankcionētas pieejas maksas resursiem internetā saņemšanai, ielādēšanai, nosūtīšanai, nodošanai vai jebkura cita veida publicēšanai, kā arī saišu izvietošanai uz augstākminēto informāciju;

5.2.9. jebkādu spēkā esošu Krievijas un/vai starptautiskās likumdošanas, kā arī ārzemju valstu likumdošanas normu pārkāpšanai;

5.2.10. trešo personu personīgo datu vākšanai un uzglabāšanai;

5.2.11. teksta, foto un video materiālu, kas satur rupjus, nepiedienīgus un apvainojošus izteikumus un piedāvājumus, nosūtīšanai uz jebkādu elektronisko vēstuļu adresi ar Pakalpojumu starpniecību;

5.2.12. elektronisko vēstuļu nosūtīšanai, kas satur pornogrāfiska rakstura teksta, foto un video materiālus, kā arī IvTeme.ru Pakalpojumos norādīto materiālu izvietošanai;

5.2.13. interneta pakalpojumu normāla darba traucēšanai, izmantojot pop-up logus („uznirstošos” logus);

5.2.14. saišu izvietošanai uz interneta tīkla resursiem, kuru saturs ir pretrunā Krievijas Federācijas spēkā esošajai likumdošanai.

5.3. Lietotājs apņemas neizmantot automatizētos skriptus (programmas) informācijas vākšanai un (vai) mijiedarbībai ar interneta pakalpojumu.

5.4. Neskaitot gadījumus, kas ir uzskaitīti dotajā Lietotāja vienošanā, kā arī, kas ir spēkā Krievijas Federācijas likumdošanā, nekādus materiālus nevar kopēt (atveidot), pārveidot, izplatīt, attēlot, publicēt, ielādēt, nodot, pārdot vai kādā citā veidā izmantot kopumā vai pa daļām bez iepriekšējas IvTeme.ru vai attiecīga tiesību īpašnieka atļaujas, izņemot tos gadījumus, kad tiesību īpašnieks acīmredzami ir izteicis savu piekrišanu brīvai materiāla izmantošanai.

5.5. Lietotājam ir tiesības ar IvTeme.ru Pakalpojumu starpniecību izvietot intelektuālā īpašuma objektus, kuru izmantošanas tiesības pieder Lietotājam.

5.6. Jebkura IvTeme.ru Pakalpojumu izmantošana, izņemot to, kas ir atļauti dotajā Lietotāja vienošanā, vai acīmredzamas autora (Tiesību īpašnieka) piekrišanas uz šādu izmantošanu gadījumā, bez iepriekšējas rakstiskas Tiesību īpašnieka atļaujas, ir kategoriski aizliegta.

5.7. Gadījumā, ja no attiecīgā tiesību īpašnieka tiek saņemta motivēta sūdzība par viņa tiesību pārkāpumu, ko sargā likums, IvTeme.ru ir tiesības izdzēst Lietotāja izvietoto kontentu vai nobloķēt Lietotāju pieeju tam, neinformējot par to un nepaskaidrojot iemeslus Lietotājam.

5.8. Lietotājs piekrīt tam, ka viņš nes personīgu atbildību par jebkuriem materiāliem vai citu informāciju, kuru viņš ielādē vai citādi padara visiem zināmu (publisko) IvTeme.ru Pakalpojumu ietvaros vai ar to palīdzību. Lietotājs nevar ielādēt, nodot vai publiskot materiālus IvTeme.ru Pakalpojumos, ja tos nav izveidojis pats Lietotājs vai, kuru izvietošanai Lietotājam nav attiecīgā tiesību īpašnieka atļaujas.

5.9. Gadījumā, ja no trešajām personām tiek saņemtas pretenzijas, kas ir saistītas ar Lietotāja izvietotajiem materiāliem, Lietotājs patstāvīgi un uz sava rēķina nokārto norādītās pretenzijas.

5.10. IvTeme.ru ir tiesības veikt materiālu kopijas ar mērķi nokārtot un atvieglot publikāciju un glabāt Lietotāja kontentu vietnē.

5.11. Lietotājs piekrīt tam, ka viņš nes personīgu atbildību par jebkuru informāciju un jebkuriem materiāliem, ko viņš izvieto IvTeme.ru Pakalpojumos, kā arī par viņa (Lietotāja) mijiedarbību ar citiem Lietotājiem.

5.12. Ņemot vērā to, ka interneta pakalpojumi ir vispārēji pieejami un, ka tas ir iepriekš nepārbaudīts informācijas resurss, IvTeme.ru nenes nekādu atbildību par jebkādiem materiāliem, ko Lietotāji ir izvietojuši.

5.13. IvTeme.ru nenes nekādu atbildību par Lietotāju uzvedību, kas izmanto IvTeme.ru Pakalpojumus kā tiešsaistes režīmā, tā arī ārpus interneta tīkla (nesaistē).

5.14. IvTeme.ru ir tiesības pēc pirmā atbilstoši pilnvarotā tiesībsargājošā un cita pilnvarotā valsts orgāna pieprasījuma, bet atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, nodot tādam valsts orgānam esošo informāciju par Lietotāju.

6. Nekomerciāla izmantošana

Lietotājs piekrīt neatveidot, neatkārtot un nekopēt, nepārdot un netālākpārdot, kā arī neizmantot komerciālos nolūkos jebkurus intelektuālā īpašuma objektus, kas ir neizvietoti IvTeme.ru Pastā un citos IvTeme.ru Pakalpojumos, izņemot tos gadījumus, kad šādu atļauju Lietotājam sniedz IvTeme.ru.

7. Vispārēji noteikumi par informācijas un materiālu izmantošanu un glabāšanu

7.1. Lietotājs atzīst, ka IvTeme.ru var uzstādīt IvTeme.ru Pakalpojumu izmantošanas ierobežojumus, tai skaitā:jebkuru materiālu, ko Lietotājs ir izvietojis, termiņu, maksimālo ziņojumu skaitu, ko viens Lietotājs var izsūtīt vai saņemt, pasta sūtījuma vai diska starpas maksimālo izmēru, maksimālo vēršanās skaitu pie IvTeme.ru Pakalpojumiem noteiktā laika posmā, u.c.

7.2. Izmantošanai Lietotājs nodrošina IvTeme.ru ar ne vienreizēju licenci, iekļaujot materiālu, ko Lietotājs ir izvietojis publiskai apskatei interneta pakalpojumu ietvaros kā IvTeme.ru kontentu, kas ir pieejams IvTeme.ru interneta pakalpojumos, lai virzītu interneta pakalpojumu un tā reklāmu, atveidošanu, izplatīšanu, pārstrādi, publisku demonstrēšanu, un padarot visiem zināmus šos materiālus.Dotajā punktā minēto materiālu autors saglabā visas mantiskās un personīgās nemantiskās autortiesības, saskaņā ar Krievijas Federācijas likumdošanu un starptautiskām vienošanām.

7.3. Gadījumā, ja Lietotājs dzēš materiālus, tiesības, kas ir minētas dotā Lietotāja vienošanās punktā 7.2, automātiski tiek atsauktas, tomēr IvTeme.ru ir tiesības saglabāt Lietotāja izvietotā kontenta arhīva kopijas.

7.4. IvTeme.ru ir tiesības aizliegt automātisku vēršanos pie IvTeme.ru Pakalpojumiem, kā arī pārtraukt jebkuras informācijas saņemšanu, kas tiek ģenerēta automātiski (piemēram, „Spams”).Pēc saviem ieskatiem IvTeme.ru var pārtraukt sakaru uzturēšanu ar tīkliem, kas pārkāpj Krievijas un starptautiskās spēkā esošās likumdošanas normas, dotā Lietotāja vienošanās nosacījumus, kā arī vispārpieņemtos savstarpējās iedarbības principus, kas ir izveidojušies interneta tīklā.

8. Lietotāja uzskaites ieraksta darbības pārtraukšana, kā arī lietotāja izvietoto materiālu dzēšana

8.1. Lietotājs piekrīt tam, ka IvTeme.ru patur tiesības pārtraukt Lietotāja uzskaites ieraksta darbību jebkurā laikā, iepriekš par to neinformējot Lietotāju.

8.2. Uzskaites ieraksta darbības pārtraukšanu var veikt sekojošu iemeslu dēļ:а) dotā Lietotāja vienošanās un/vai IvTeme.ru Pakalpojuma Lietotāja vienošanās, tās daļu, kā arī tās papildinājumu, kas ir vienošanās neatņemama daļa, noteikumu pārkāpšana; b) pēc atbilstoša varas orgānu pieprasījuma, saskaņā ar Krievijas Federācijas likumdošanu; c) ilgstošs uzskaites ieraksta neizmantošanas periods piekļūšanai IvTeme.ru (kā to nosaka dotā Lietotāja vienošanās); d) sakarā ar neparedzētām tehniska rakstura problēmām vai ar drošību saistītiem apstākļiem; e) sakarā ar traucējumu un jebkādu pārkāpumu veikšanu attiecībā pret IvTeme.ru Pakalpojumiem, tai skaitā jebkuru programmas nodrošināšanas u.tml. ierīču izmantošana.

8.3. IvTeme.ru patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt (regulēt) vai dzēst jebkuru Lietotāja publicēto informāciju, tai skaitā informāciju (materiālus), kas pārkāpj aizliegumus, ko nosaka šīs Lietotāja vienošanās 5. sadaļa (kā arī jebkurus citus aizliegumus un prasības, kas ir ietvertas Krievijas Federācijas spēkā esošajā likumdošanā), ieskaitot personīgos ziņojumus un komentārus, apturēt, ierobežot vai pārtraukt pieeju jebkuriem IvTeme.ru Pakalpojumiem jebkurā laikā jebkura iemesla dēļ vai bez iemeslu skaidrošanas, ar iepriekšēju brīdinājumu vai bez tā, neatbildot par jebkādu kaitējumu, kādu tas var radīt Lietotājam;

8.4. IvTeme.ru ir tiesības izdzēst Lietotāja kontu (uzskaites ierakstu) un (vai) apturēt, ierobežot vai pārtraukt pieeju jebkuram Vietnes pakalpojumam, ja Lietotāja darbībā IvTeme.ru atklās dotās Lietotāja vienošanās nosacījumu pārkāpšanas pazīmes, bez šādu darbību iemeslu skaidrošanas.IvTeme.ru patur tiesības izdzēst jebkurus materiālus, ko Lietotājs ir izvietojis IvTeme.ru Pakalpojumu ietvaros, nepaskaidrojot iemeslus un bez iepriekšējas Lietotāja informēšanas, tomēr IvTeme.ru darīs visu iespējamo, lai izvairītos no šāda veida situācijām.

8.5. Lietotāja uzskaites ieraksta darbības pārtraukšana paredz:а) Lietotāja pieejas dzēšanu visu IvTeme.ru Pakalpojumu personīgajai daļai; b) paroles dzēšanu un Lietotāja personīgā kabineta atbrīvošanu no vēstulēm, datnēm un personīgo uzstādījumu dzēšanu.

8.6. Lietotājs var atteikties no sava uzskaites ieraksta izmantošanas IvTeme.ru Pakalpojumos, izmantojot speciālu interfeisu, kas paredzēts uzskaites ieraksta dzēšanai.Korespondence, kas atrodas Lietotāja personīgajā kabinetā, un materiāli, kas ir izvietoti IvTeme.ru Pakalpojumos, tiek iznīcināti bez atjaunošanas iespējām.

9. IvTeme.ru tiesības uz intelektuālā īpašuma objektiem

9.1. Lietotājs atzīst un piekrīt tam, ka IvTeme.ru Pakalpojumi satur audiovizuālus veidojumus, ESM programmas, preču zīmes un citus intelektuālā īpašuma objektus, tiesības uz kuriem pieder IvTeme.ru (un/vai IvTeme.ru līgumpartneriem), un kurus nevar izmantot bez iepriekšējas piekrišanas saņemšanas no IvTeme.ru.

9.2. Lietotājs apņemas neatveidot, nekopēt, nepārveidot, nepārdot, nedarīt visiem zināmu, neizplatīt interneta pakalpojuma kontentu un programmas kopumā vai pa daļām, izņemot tos gadījumus, kad Lietotāja vienošanās vai jebkura IvTeme.ru Pakalpojuma lietošanas nosacījumi paredz pretējo.

9.3. IvTeme.ru nodrošina Lietotāju ar ne vienreizējām un trešajām personām nenododamām tiesībām izmantot programmas nodrošinājumu, kas tiek piedāvāts IvTeme.ru Pakalpojumu ietvaros, uz viena datora ar nosacījumu, ka ne pats Lietotājs, ne kāda cita persona ar Lietotāja atbalstu nekopēs vai nemainīs doto programmas nodrošinājumu: neveidos programmas, kas ir atvasinātas no programmas nodrošinājuma; neiekļūs programmas nodrošinājumā ar mērķi iegūt programmu kodus; nenodarbosies ar pārdošanu, atdošanu, nodošanu īrē, nodošanu trešajām personām jebkurā citā tiesību formā attiecībā pret programmas nodrošinājumu, kas tika nodots Lietotājam pēc Lietotāja vienošanās, kā arī nepārveidos, tai skaitā ar mērķi iegūt nesankcionētu pieeju tam.

10. Preču zīme

Preču zīme ir reģistrēta preču zīme, kuras tiesību īpašnieks ir SIA „Sait Saitov”.Jebkura norādītās preču zīmes izmantošana interneta tīklā tiek pieļauta tikai ar SIA „Sait Saitov” piekrišanu un obligātas logotipa hipersaites norādīšanu uz vietni IvTeme.ru.

IvTeme.ru preču zīmes (logotipa) attēla vai IvTeme.ru projektu vebpakalpojumu logotipu izmantošana jebkādā veidā, tai skaitā ievietošana iespiešanas un cita veida nesējos bez saskaņošanas, tiek uzskatīta par preču zīmes tiesību pārkāpumu.

11. IvTeme.ru atbildība

Lietotājs saprot un piekrīt tam, ka:

11.1. Lietotājs izmanto IvTeme.ru Pakalpojumus „kādi tie ir”.IvTeme.ru neuzņemas nekādu atbildību, tai skaitā atbildību par IvTeme.ru Pakalpojumu atbilstību Lietotāja mērķiem;

11.2. IvTeme.ru negarantē, ka Pakalpojumi atbildīs Lietotāja prasībām; ka tie tiks nodrošināti nepārtraukti, ātri, droši un nekļūdaini; rezultāti, ko Lietotājs var saņemt, būs precīzi un droši; jebkura produkta, pakalpojuma, informācijas un citas ar IvTeme.ru Pakalpojumu izmantošanu saņemtas lietas kvalitāte atbildīs Lietotāja cerībām un, ka visas kļūdas programmās tiks izlabotas;

11.3. Jebkurus materiālus (intelektuālā īpašuma objekti), ko Lietotājs saņem izmantojot IvTeme.ru Pakalpojumus, Lietotājs var izmantot uz savu risku un atbildību, turklāt, uz Lietotāju gulstas atbildība par jebkuriem zaudējumiem, kuri var rasties Lietotāja datoram un Lietotāja datiem šo materiālu ielādēšanas rezultātā;

11.4. IvTeme.ru nenes atbildību par jebkuriem tieši vai netieši radītiem zaudējumiem, kas radušies IvTeme.ru Pakalpojumu izmantošanas vai nespējas izmantot Pakalpojumus rezultātā; nesankcionētas Lietotāja komunikācijām pieejas dēļ; trešo personu krāpnieciskas darbības, tai skaitā IvTeme.ru apzīmējuma jeb preču zīmes izmantošanas savtīgos nolūkos dēļ.

12. IvTeme.ru konfidencialitāte

12.1. IvTeme.ru var izmantot Lietotāja identificēšanas tehnoloģijas, tai skaitā, izmantojot cookies datnes, kā arī izmantot norādītās tehnoloģijas mārketinga nolūkos Lietotāja priekšrocību noteikšanai.Turklāt, šādai identificēšanai piemīt nepersonificēts un vispārināts raksturs, IvTeme.ru neizseko atsevišķu Lietotāju darbības un neveic šādu ziņu nodošanu.Tomēr, šādas ziņas var sniegt pilnvarotiem valsts orgāniem, saskaņā ar spēkā esošu Krievijas Federācijas likumdošanu.

12.2. IvTeme.ru Pakalpojumu funkcionēšanas ietvaros tiek nodrošināts ziņojumu noslēpums un ievērota informācijas konfidencialitāte par IvTeme.ru Lietotājiem, izņemot tos gadījumus, ko paredz Krievijas Federācijas likumdošana.

12.3. IvTeme.ru Pakalpojumi netiek cenzēti.Lietotājs piekrīt tam, ka viņa izejošie un ienākošie ziņojumi iziet noteiktu automātisku IvTeme.ru programmu apstrādi, lai ziņojumus varētu pilnvērtīgi nodot, saņemt un uzglabāt.Obligāta automātiska ziņojumu apstrāde iekļauj ļaunprātīgo kodu noteikšanas nododamajā informācijā nepieciešamo mēru kompleksu, kā arī pēc iespējas to bloķēšana vai dzēšana (atkarībā no dotā koda un IvTeme.ru Pakalpojumu programmas nodrošinājuma sarežģītības).Šos mērus pieņem tikai Lietotāju personālo datoru aizsardzībai, kā arī, lai mazinātu IvTeme.ru iekārtas noslogojumu.

12.4. Lietotājs sniedz atļauju IvTeme.ru izmantot reģistrācijas datus vispārinātā veidā IvTeme.ru Pakalpojumu „tārgetinga” mērķiem, turklāt, Lietotāju Pasta adreses netiks nodotas trešajām personām.

13. Interneta tīkla lietotāju tiesību cienīšanas princips

IvTeme.ru Pakalpojumu Lietotāji apņemas cienīt viens otra un trešo personu tiesības, ievērot izveidojušās tradīcijas un ētiku interneta tīklā, ļaunprātīgi neizmantot IvTeme.ru Pakalpojumus iespējas mērķiem, kas ir pretrunā spēkā esošās likumdošanas normām, kā arī morālei un tikumībai.

14. Informācijas drošība

14.1. Lietotājam nav tiesību īstenot pieeju jebkurai citai IvTeme.ru Pakalpojumu informācijai, izņemot personīgo Lietotāja informāciju tā personīgajā kabinetā, kā arī informācijai, kas ir visiem pieejama IvTeme.ru Pakalpojumos.

14.2. Ievērojot personu, kas ir veikusi darbības, kas tiek kvalificētas kā spams Portālā IvTeme.ru, IvTeme.ru ir tiesības bloķēt pieeju personīgajam Lietotāja kabinetam.

14.3. IvTeme.ru nenes atbildību par IvTeme.ru uzskaites ieraksta nosaukumu un Lietotāja paroli, ja šāds Lietotājs pieejai personīgajam kabinetam izmanto formas, kas ir izvietotas ārējās interneta vietnēs.

15. Pārtraukumi IvTeme.ru pakalpojumu sniegšanā

15.1. IvTeme.ru ir tiesības veikt profilaktiskos darbus IvTeme.ru Pakalpojumos ar īslaicīgu IvTeme.ru Pakalpojumu darbības apturēšanu.

15.2. Gadījumā, ja iestājas trešo personu, kas sadarbojas ar IvTeme.ru, vai darbojošos trešo personu nepārvarami apstākļi, kā arī avārijas vai neveices programmas aparatūras kompleksos, kas ir vērsti uz visu vai daļu IvTeme.ru Pakalpojumu funkcionalitātes apturēšanu vai pārtraukšanu, iespējama IvTeme.ru Pakalpojumu darbības apturēšana bez iepriekšējas Lietotāju informēšanas.

16. Atgriezeniskā saite un pretenziju izskatīšanas kārtība

Lietotājs, kurš uzskata, ka viņa tiesības un intereses ir pārkāptas IvTeme.ru darbību dēļ, var vērsties ar pretenziju.Ar pretenziju izskatīšanu nodarbojas IvTeme.ru Lietotāju atbalsta Dienests, saskaņā ar vispārēju ienākošo pieprasījumu izskatīšanas kārtību.IvTeme.ru Lietotāju atbalsta Dienesta elektroniskā pasta adrese:info@ivteme.ru.

Ar jautājumiem, kas ir saistīti ar IvTeme.ru Pakalpojumu darbību, Lietotājs var griezties lietotāju atbalsta Dienestā pēc sekojošas elektroniskā pasta adreses:info@ivteme.ru, kā arī pēc citām atbilstošo IvTeme.ru Pakalpojumu lietotāju atbalsta adresēm.

Lietotājs un IvTeme.ru piekrīt tam, ka visi iespējamie strīdi sakarā ar Lietotāja vienošanos tiks risināti saskaņā ar spēkā esošās Krievijas Federācijas likumdošanas normām.

17. Vispārējā informācija

17.1. Neko Lietotāja vienošanā nevar uzskatīt par aģentu attiecību, sabiedrības attiecību, kopējas darbības attiecību, personīgās īres attiecību vai kādu citu attiecību, kuras tieši nav paredzētas LV, noteikšanu starp Lietotāju un IvTeme.ru.

17.2. Kāda LV noteikuma tiesas atzīšana par spēkā neesošu vai, kas nav paredzēts izpildei piespiedu kārtā, nenozīmē, ka citi LV noteikumi ir spēkā neesoši vai nav pildāmi.

17.3. Bezdarbība no IvTeme.ru puses Lietotāju vai citu trešo personu LV noteikumu pārkāpšanas gadījumā neatņem IvTeme.ru tiesības pieņemt atbilstošus mērus vēlākai savu interešu aizstāvēšanai.

18. LVizmaiņas un papildinājumi

18.1. Lietotājs ir tiesīgs atteikties no LV izmaiņu un papildinājumu pieņemšanas, ko veic IvTeme.ru, kas nozīmē Lietotāja atteikšanos no IvTeme.ru Pakalpojumiem.

18.2. Gadījumā, ja Krievijas Federācijas varas orgāni pieņem normatīvos tiesību aktus, kas pilnībā vai daļēji skar IvTeme.ru funkcionēšanu un IvTeme.ru Pakalpojumus, tad IvTeme.ru ir tiesības veikt jebkādas izmaiņas IvTeme.ru Pakalpojumu funkcionēšanā, kas ir vērstas uz IvTeme.ru darbības veikšanu saskaņā ar jaunajām normām.Jebkura IvTeme.ru Pakalpojuma izmantošana nozīmē Lietotāja beznosacījuma piekrišanu dotās Lietotāja Vienošanās noteikumiem.


Reitings

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

38 99 10
13 30 0
12 5 0
10 43 26
10 6 1 Prisyazhnuk's Group. Investment management
9 23 74
9 16 10
9 10 0 Meridian Tur
8 8 18 Sberbank
7 10 0 EnergoKapital

Vāja saikne

12 1 17 Fakel insurance company
12 3 11
10 9 52
10 1 8
9 2 11 Raiffeisenbank
8 0 7 Rosgosstrakh
8 0 7 Tinkoff Credit Systems
6 0 3 Guta insurance company
4 0 7 Renessans Kredit
4 0 4

Aptauja

Ar pripažinti Liaudies Respublikos Lugansk nepriklausomybę, kaip naujai valstybei dėl pasaulio žemėlapyje?
Яндекс.Метрика